လူဆိုးေလး

Blog posts : "ဖတ္စရာ"

ၾကည့္ရႈ႕စရာ ၀က္ဆိုက္ေလးမ်ား

ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆုိင္ရာမ်ား - ဖရီးျမန္မာဗီြစီဒီ
<http://www.freemyanmarvcd.net/index1.php?d=24713>
   - မင္းသီလျမန္မာဗီြဒီယုိ <http://www.minthila.com/>
   - ျမန္မာသီခ်င္းမ်ား(ျမန္မာဘ…

Read more

1 blog post